Bel ons +32 57 46 91 00

Lotegatstraat 10c
8980 Zonnebeke
BTW nr: BE 882.105.132 info@vanlerberghegeert.be

Algemene voorwaarden

1. Al onze overeenkomsten met onze klanten worden geacht gesloten te zijn onder deze algemene voorwaarden. Al onze andersluidende algemene voorwaarden worden door huidige vervangen. Deze voorwaarden zijn van strikte interpretatie. Enkel een door ons geschreven uitdrukkelijke afwijking bindt ons.

 

2. Wij wijzen af, en de klant verzaakt aan alle voorwaarden die op documenten uitgaande van de klant voorkomen.

 

3. De klant wordt geacht in te stemmen met de inhoud van onze berichten en facturen en deze algemene voorwaarden, en de klant wordt geacht te verzaken aan elke betwisting, als hij niet met een behoorlijk gemotiveerde aangetekende brief reageert binnen de drie dagen na de datum van onze berichten, ook deze per telefax verstuurd.

 

4. Onze aanbiedingen zijn kosteloos, doch ook voor ons vrijblijvend zolang wij de schriftelijke bestelling van de klant niet schriftelijk hebben bevestigd.

 

5. Onze aanbiedingen zijn enkel een weergave van onze prijzen voor de door de klant opgegeven variabelen. Zij houden niet onze goedkeuring of garantie in van de door de klant gekozen variabelen.

 

6. Onze prijzen gelden zonder verpakking, verzekering‑ en verzendingskosten, installatie bij de klant, BTW, belastingen, heffingen, wisselkoersverliezen of bankverrichtingskosten; deze zijn alle ten laste van de klant.

 

7. Onze prijzen zijn enkel geldig als de gehele bestelling wordt geplaatst.

 

8. Als na afgifte van onze aanbieding of na bestelling de klant de hoeveelheden of de voorziene begindatum of de moeilijkheidsgraad van de werken wijzigt hebben wij het recht onze prijzen en voorwaarden te herzien.

 

9. Onze aanbiedingen zijn slechts 30 dagen geldig.

 

10. Wij behouden ons het recht voor de aangeboden of overeengekomen prijzen te verhogen in verhouding tot stijgingen van de kostprijs van materialen, diensten of loonkosten.

 

11. Hij die bestelt met verzoek te factureren aan een derde blijft, ondanks onze facturatie aan een derde, hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot nakoming van alle verbintenissen.

 

12. Eenmaal de bestelling door ons is aanvaard kan zij door de klant niet meer gewijzigd of geannuleerd worden zonder onze schriftelijke toestemming en mits vervulling van de voorwaarden die wij stellen.

 

13. Alle prijzen binden ons slechts na onze schriftelijke bevestiging ondertekend door onze zaakvoerders.

 

14. Wij behouden ons het recht voor ten alle tijde de karakteristieken van onze producten en werken te wijzigen.

 

15. Als onze producten en werken afwijken van de schriftelijk specificaties, doch in overeenstemming zijn met door de klant goedgekeurde stalen, of beantwoorden aan het door de klant verwachte gebruik, zullen ze geacht worden niet strijdig te zijn met de door de klant gegeven bestelling, en zijn ze niet als gebrekkig of defect te beschouwen.

 

16. Wij behouden ons het recht voor om, ook tijdens de uitvoering van de bestelling, waarborgen tot betaling van de klant te eisen. Bij gebrek aan tijdige waarborg behouden wij ons het recht voor al onze verbintenissen te schorsen of te annuleren met een aangetekende brief, zonder dat wij daarvoor tot enige schadevergoeding kunnen aangesproken worden, en onverminderd ons recht op schadevergoeding.

 

17. Al onze facturen zijn contant te betalen, zonder korting, in Euro, te 8980 Zonnebeke in België op onze bankrekening vermeld op onze factuur.

 

18. Waarborgen mogen door de klant niet afgetrokken worden van de betaling van onze facturen.

 

19. Zelfs bij het opwerpen van een betwisting, of het inroepen van de waarborgclausule, is de klant niet gerechtigd zijn betalingen stop te zetten of uit te stellen of afhoudingen van de betalingen van onze facturen te doen.

 

20. Bij niet‑betaling op de vervaldag, is zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is een intrest verschuldigd van 18% per jaar op het schuldsaldo, tot aan de volledige betaling.

 

21. Bij gehele of gedeeltelijke niet‑betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt, acht dagen na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15%, met een minimum van 124 Euro en een maximum van 1860 Euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

 

22. Alle protestkosten en inningskosten, ook de erelonen van onze raadgevers en advocaten, zijn ten laste van de klant.

 

23. Bij enige wanbetaling, faillissement, aanvraag tot gerechtelijk akkoord, uitstel van betaling, ontbinding, in vereffening‑ stelling, publicatie van geprotesteerde wissels, dagvaarding voor de rechtbank ingevolge achterstallige betaling, opening dossier bij een dienst ter opsporing bedrijven in moeilijkheden, persberichten over slechte solvabiliteit, of kennelijk onvermogen van de klant, of verkoop, overdracht, inpand stelling, of inbreng in een maatschappij van zijn handelsfonds of zijn uitrusting door de klant, alsook wanneer de klant niet tijdig een wissel accepteert, worden alle uitstaande bedragen, ook deze die de klant verschuldigd is aan onze verwante firma’s, onmiddellijk opeisbaar, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, en ondanks vooraf toegestane betalingsvoorwaarden en/of het trekken van wissels of orderbriefjes enlof overeengekomen gespreide leveringen, en hebben wij het recht al onze verbintenissen te schorsen of te annuleren met een aangetekende brief, zonder dat wij daarvoor tot enige schadevergoeding kunnen aangesproken worden, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

 

24. Bij enige wanbetaling hebben wij een retentierecht op alle zaken die ons door de klant overhandigd werden tot aan de volledige betaling van hoofdsommen, intresten en kosten.

 

25. DE VERKOCHTE OF GELEVERDE GOEDEREN OOK ALS ZIJ BEWERKT WERDEN, WORDEN ENKEL EIGENDOM VAN DE KLANT NA VOLLEDIGE BETALING ERVAN. Eens de goederen geleverd zijn draagt de klant alle risico’s ervan. De goederen blijven roerend. Wij hebben het recht de geleverde producten zonder tussenkomst van de rechtbank terug te nemen. De klant geeft bij deze daartoe toestemming tot het betreden van de plaatsen waar de goederen zich bevinden. Het inroepen van ons eigendomsvoorbehoud met een aangetekende brief voor de samenloop zal volstaan om tegenstelbaar te zijn aan de andere schuldeiser, de curator of de vereffenaar.

 

26. Onze uitoefening van ons eigendomsvoorbehoud geldt niet als ontbinding van de overeenkomst. Wij hebben het recht deze goederen uit de hand of per opbod te verkopen. De opbrengst zal, na aftrek van de verkoopkosten, verrekend worden met de verbintenissen van de klant. Een eventueel overschot zal de klant ten goede komen.

 

27. De leveringstermijnen op onze aanbiedingen zijn slechts benaderend.

 

28. De leveringstermijn neemt slechts een aanvang nadat wij in het bezit zijn van alle nodige inlichtingen en stukken voor het uitvoeren van de bestelling, en na de vervulling van de betalingsvoorwaarden.

 

29. De leveringstermijn wordt geschorst door

29.1. Onze jaarlijkse vakantie en de wettelijk verplichte vakanties;

29.2. Vertraging van andere (onder)aannemers of leveranciers waardoor onze levering nog niet uitgevoerd kan worden of waardoor onze levering nog niet nuttig is ‑ onder voorbehoud van onze vordering tot

29.3. Wijzigingen door de klant aan de oorspronkelijke bestelling.

 

30. Wij zijn schadevergoeding wegens verstoring van onze planning; niet aansprakelijk voor schadevergoeding ingevolge vertraging in de levering of onmogelijkheid van uitvoering van de overeenkomst.

 

31. De klant kan geen aanspraak maken op schadevergoeding, zelfs als wij ons tot schadevergoeding wegens overschrijding van de leveringstermijn verbonden hebben, als

31.1. De vertraging of de onmogelijkheid tot uitvoering van het contract te wijten is aan bevel van de overheid, intrekking of einde van vergunning, overmacht, mobilisatie, oorlog, epidemie, lock‑out, staking, betoging, defecten, brand, overstroming, ontploffing, gebrek aan grondstof of arbeidskracht, gewijzigde economische omstandigheid, vandalisme, buitengewone weersomstandigheid, vertraging bij onze leverancier en alle omstandigheden die buiten onze wil de normale gang van zaken verstoren ‑ in welke gevallen wij ook het recht hebben voor de nog niet uitgevoerde verbintenissen het contract met een aangetekende brief onbestaande te verklaren zonder kosten noch vergoedingen voor beide partijen;

31.2. De klant ons niet met aangetekende brief heeft in gebreke gesteld wegens overschrijding van de termijn;

31.3. De klant niet kan bewijzen dat hij onze producten al nuttig kon aanwenden.

31.4. De betalingsvoorwaarden door de klant niet werden nageleefd of de financiële waarborgen niet (meer) voldoende zijn.

 

32. Als wij ons toch hebben verbonden tot vergoeding van de schade wegens vertraging, of als wij daartoe veroordeeld worden, is onze aansprakelijkheid steeds beperkt tot 0,5% van het bedrag van de bestelling. Per volledige achterstallige week vanaf de derde week na leveringsdatum, met een maximum van 5% van het bedrag van de bestelling.

 

33. Als de vertraging of niet uitvoering aan ons te wijten is heeft de klant enkel recht op een compensatie in natura gelijk aan 1% van de waarde van de bestelling per week vertraging, behoudens de hierin gestelde uitzonderingen.

 

34. De klant kan zich niet op onze vertraging beroepen om de overeenkomst te verbreken.

 

35. De levering geschiedt door het verlaten der producten van onze werkhuizen of magazijnen. De producten reizen vanaf dat ogenblik steeds op risico van de klant, zelfs als franco verstuurd en / of met onze vrachtwagens vervoerd.

 

36. Onze werkbons gelden als bewijs van onze prestaties, zoals analyse, herstellingen, proeven, ontwerpen of modellen.

 

37. Computerlistings, of andere informatiedragers zullen geldig en onbetwistbaar de levering van onze prestaties bewijzen.

 

38. Behoudens andersluidende documenten of vermeldingen wordt de levering geacht te zijn geschied op de factuurdatum.

 

39. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot, en onderworpen aan volgende voorwaarden :

39.1. Eventuele klachten moeten op straffe van verval van onze aansprakelijkheid aan ons schriftelijk behoorlijk gemotiveerde ter kennis gebracht worden, binnen de kortst mogelijke tijd, uiterlijk binnen de acht dagen die volgen :

39.1. 1. Op de ontvangst van de producten voor de zichtbare gebreken,

39.1.2. Op de ontdekking van het gebrek voor verborgen gebreken; onmiddellijk bij de levering of de ontvangst door voorbehouds vermelding op de factuur of de leveringsbon.

39.2. Enkel gebreken die de bruikbaarheid voor de klant van de geleverde producten aantasten kunnen aanleiding geven tot onze aansprakelijkheid; de klant verzaakt aan alle overige aanspraken;

39.3. Wij zijn niet aansprakelijk voor verkeerde of dubbelzinnige vanabelen als deze door de klant werden meegedeeld of opgegeven;

39.4. Wij zijn enkel aansprakelijkheid voor de gebreken welke blijken tijdens de zes maanden na de levering;

39.5. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig gebrek als onze producten het voorwerp uitmaakten van miskenning van de gebruiksaanwijzing, miskenning van de overeengekomen of gebruikelijke toepassing, overmatige belasting, misbruiken, verwaarlozing, ongeval, of zodra wijzigingen of herstellingen niet door ons werden uitgevoerd;

39.6. Wij zijn niet aansprakelijk voor het verlies aan software of gegevens tijdens herstellingen aan, behandeling van, verbouwing van, plaatsing van hardware;

39.7. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongewilde verstoring of verlies van software en of gegevens die niet door ons geleverd werden:

39.8. Voor goederen gemaakt door derden reikt onze aansprakelijkheid nooit verder dan de aansprakelijkheid van de fabrikant; de klant aanvaardt dat de algemene voorwaarden van de fabrikant toepasselijk zijn;

39.9. De vaststelling van verval van de waarborg: onze aansprakelijkheid zal rechtsgeldig geschieden door een aangetekende brief van ons. De klant draagt dan de bewijslast van het tegendeel.

39.10. De te vervangen goederen of onderdelen moeten na ons schriftelijk akkoord onmiddellijk franco aan ons teruggezonden worden;

39.11. Wij zijn enkel gehouden tot het herstellen of vervangen van de defecte stukken naar onze keuze, en binnen een redelijke termijn, na ontvangst van de defecte goederen of onderdelen enlof na de vaststelling van onze waarborgplicht;

39.12. Alle kosten voor het vervoer, de douane, het monteren en demonteren, verplaatsings‑ en verbijfskosten van onze aangestelden blijven ten laste van de klant;

39.13. Wij hebben het recht onze aansprakelijkheid te vervangen door de aankoopwaarde van de afgekeurde goederen of werken aan de klant te crediteren of terug te betalen;

39.14. Wij worden eigenaar van de vervangen of gecrediteerde goederen of onderdelen;

39.15. Wij zijn niet aansprakelijk voor andere gebreken noch schade, noch rechtstreekse, noch onrechtstreekse;

 

40. De klant vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden en de eruit voortvloeiende kosten wegens schade waarvoor wij wegens een fout van de klant en/of wegens huidige algemene voorwaarden niet aansprakelijk zijn of waren ten aanzien van klant.

 

41. Als het contract ten gevolge van contractuele wanprestatie van de klant vernietigd wordt, zal de klant 100% van het bedrag van de bestelling verschuldigd zijn voor alle maatwerk en 35 % van het bedrag van de bestelling voor alle overige bestellingen, behoudens ons recht om een grotere schade te bewijzen en daarvoor vergoeding te eisen.

 

42. Als wij producten afleveren die volgens plan, speciale aanwijzingen en/of specificaties en/of met onderdelen van de klant werden vervaardigd, zijn wij geenszins aansprakelijk voor enige inbreuk op intellectuele eigendom, eerlijke handelspraktijken, strafbepalingen, zorgvuldigheidsnormen en andere wettelijke bepalingen betreffende de door ons geleverde producten, noch voor de schade die erdoor veroorzaakt wordt. De klant vrijwaart ons tegen alle vorderingen uitgaande van derden wegens eventuele inbreuken, en zal al onze gebeurlijke schade die daardoor veroorzaakt wordt, met inbegrip van gerechtskosten en kosten van verdediging en raadslieden, volledig vergoeden.

 

43. Alle voorstudies, tekeningen, plannen, beschrijvingen, en zomeer blijven onze eigendom. Onder geen beding mag de klant ze kopiëren en/of aan derden laten inzien of er gebruik laten van maken, op straf van een schadevergoeding van minimum 250.000 Euro.

 

44. Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbanken te IEPER bevoegd. We behouden ons echter het recht voor de betwisting voor elke andere bevoegde rechtbank te brengen.

 

45. Elke rechtsvordering van de klant zal slechts voor de rechtbank ontvankelijk zijn nadat de klant ons met een aangetekende brief in gebreke heeft gesteld en ons minstens 45 werkdagen de tijd gegeven heeft het geschil in der minne op te lossen.

 

46. Indien één of meerdere bepalingen als ongeldig worden verklaard, dienen deze bepalingen als niet geschreven te worden beschouwd, en blijven de andere clausules wel van toepassing.